Generalforsamling 27. marts 2019.

Referat af generalforsamling
 onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
   i Nykøbing F. Skytteforenings lokaler
Ved Kohaven 9, 4800 Nykøbing Falster

Deltagere: Der var deltagere fra følgende arkiver: Nakskov, Sakskøbing, Toreby, Nysted, Væggerløse, Gedser, Nykøbing F., Tingsted, Nordfalster, Stubbekøbing, Vordingborg, Langebæk, Stege, Præstø, Stevns. I alt 32 deltagere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

Geert A. Nielsen valgt til dirigent. Thomas Møller og Erik Mouritzen til stemmetællere. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt, og dagsordenen derefter gennemgået..

  1. Beretning ved formand.

Formanden forelagde beretning (vedlagt som bilag) Derefter blev den godkendt med applaus.

  1. Regnskab 2018.

Det omdelte regnskab blev godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

  1. Indkomne forslag

Der var fra bestyrelsens side fremsat forslag om kontingentforhøjelse, der blev godkendt. På et spørgsmål fra dirigenten, blev det nærmere uddybet, hvordan beregningen blev taget, men bestyrelsen vil tage spørgsmålet om overskueligheden af kontingentberegningen op til overvejelse..

  1. Vedtagelse af kontingent og budget for 2019 

Da kontingentet var vedtaget under punkt 4, kunne budgettet ligeledes vedtages. Der blev dog gjort opmærksom på det forholdsvis store gebyr til banken. Formanden kunne på bestyrelsens side fremføre, at det for en forening er obligatorisk et at have en erhvervskonto; men at man ville undersøge gebyrets størrelse nærmere

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:  

– Finn Egelund, Museum Lolland-Falster, modtager genvalg
– Inge Langeskov-Nielsen, Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, modtager genvalg   

Suppleanter:        – Heidi Pfeffer, Nakskov lokalhistoriske arkiv, modtager genvalg
                             – Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver, modtager ikke genvalg.

Finn Egelund og Inge Langeskov-Nielsen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes blev Heidi Pfeffer genvalgt som suppleant. Som ny suppleant blev valgt Jens_Jørgen Rasmussen, Falsters Egnshistoriske Arkiv.

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er: Poul Sørensen, Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, revisor, modtager genvalg
                  Karen M. Larsen, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, (revisorsuppleant) modtager genvalg.

Både revisoren, Poul Sørensen og revisorsuppleanten, Karen M. Larsen, blev genvalgt.

  1. Eventuelt

Under evt., hvor intet kan besluttes, blev bl.a. der rejst spørgsmål om, om der fra arkivernes side blev foretaget initiativer til fejring af Valdemarsdagen d. 15. juni. (Hvilket ikke var tilfældet). Desuden kunne man fra bestyrelsens side orientere om de arkibaskurser, der er under opsejling.

Herefter kunne formanden erklære generalforsamlingen afsluttet kl. 21.40.